Câu hỏi: Biết diện tích của Hoa Kì là 9831,5 nghìn km2 và số dân giữa năm 2018 là 327,2 triệu người, vậy mật độ dân số Hoa Kì thời điểm đó là

Câu hỏi: Biết diện tích của Hoa Kì là 9831,5 nghìn km2 và số dân giữa năm 2018 là 327,2 triệu người, vậy mật độ dân số Hoa Kì thời điểm đó là
A. 31 người/km2.
B. 33 người/km2.
C. 34 người/km2.
D. 32 người/km2.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Đổi 327, 2 triệu người = 327 200 nghìn người. Áp dụng công thức: mật độ dân số = Số dân/ diện tích (người/km2). Vậy, mật độ dân số Hoa Kì = 327 200 / 9831,5 = 33,3 người/km2 (làm tròn 33 người/km2).

Author: Cô Minh Anh