Câu hỏi: Các chủng tộc chủ yếu ở châu Á là:

Câu hỏi: Các chủng tộc chủ yếu ở châu Á là:
A. Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it
B. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it
C. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.
D. Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it
Giải thích: Chủng tộc chủ yếu ở Châu Á là Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it; chủng tộc Ô-xtra-lô-it phân bố rải rác ở một số nơi thuộc Đông Á và Đông Nam Á.

Author: Cô Minh Anh