Câu hỏi: Các đô thị nước ta hiện nay là

Câu hỏi: Các đô thị nước ta hiện nay là
A. đều có quy mô rất lớn, phân bố đồng đều.
B. phân bố không đều, có nhiều loại khác nhau
C. phân bố đều cả nước, nhất là ở ven biển.
D. cơ sở hạ tầng hiện đại, nhiều đô thị rất lớn.

Gợi ý câu trả lời

B Các đô thị nước ta hiện nay là phân bố không đều, có nhiều loại khác nhau như đô thị lớn, vừa, nhỏ…

Author: Cô Minh Anh