Câu hỏi: Các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau được gọi là

Câu hỏi: Các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau được gọi là
A. vỏ địa lí.
B. toàn bộ các địa quyển.
C. toàn bộ vỏ Trái Đất
D. vỏ Trái Đất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/74, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh