Câu hỏi: Đáy vực thẳm đại dương là

Câu hỏi: Đáy vực thẳm đại dương là
A. Giới hạn dưới của tầng đối lưu trong khí quyển.
B. Giới hạn phía dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương.
C. Giới hạn dưới của tầng bình lưu trong khí quyển.
D. Giới hạn trên của tầng đối lưu trong khí quyển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/74, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh