Câu hỏi: Các thành phần của lớp vỏ địa lí luôn xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau là nguyên nhân hình thành quy luật nào dưới đây?

Câu hỏi: Các thành phần của lớp vỏ địa lí luôn xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau là nguyên nhân hình thành quy luật nào dưới đây?
A. Quy luật đai cao.
B. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh.
C. Quy luật địa đới.
D. Quy luật địa ô.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/75, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh