Câu hỏi: Các vật liệu do dòng chảy (sông) vận chuyển đã bồi tụ nên

Câu hỏi: Các vật liệu do dòng chảy (sông) vận chuyển đã bồi tụ nên
A. các đồng bằng châu thổ rộng lớn.
B. các bãi triều rộng lớn.
C. các bán bình nguyên thoải, bằng phẳng.
D. các bãi bồi ven biển phẳng, rộng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/34, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh