Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng không có ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng không có ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây?
A. Lương thực.
B. Thủy hải sản.
C. Rượu, bia, nước giải khát.
D. Sản phẩm chăn nuôi.

Gợi ý câu trả lời

D Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

Author: Cô Minh Anh