Câu hỏi: Cây lương thực hiện nay đang nuôi sống hơn 50% dân số thế giới là:

Câu hỏi: Cây lương thực hiện nay đang nuôi sống hơn 50% dân số thế giới là:
A. Lúa mì
B. Lúa gạo
C. Ngô
D. Lúa mạch và ngô

Gợi ý câu trả lời

Cây lúa gạo: năm 2003 đạt 580 triệu tấn/2021 tấn = 29%, nuôi sống > 50% dân số thế giới.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh