Câu hỏi: Cây lúa gạo thích hợp với điều kiện sinh thái nào sau đây ?

Câu hỏi: Cây lúa gạo thích hợp với điều kiện sinh thái nào sau đây ?
A. Khí hậu ẩm, khô,đất màu mỡ.
B. Khí hậu nóng, đất ẩm.
C. Khí hậu khô, đất thoát nước.
D. Khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, đất phù sa.

Gợi ý câu trả lời

Cây lúa gạo thích hợp với điều kiện khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, đất phù sa.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh