Câu hỏi: Chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga coi trọng khu vực nào?

Câu hỏi: Chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga coi trọng khu vực nào?
A. Châu Âu.
B. Châu Phi.
C. Châu Mĩ.
D. Châu Á.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Nước Nga đang thực hiện chức năng gắn kết Âu – Á của mình với tư cách là không gian cầu nối và liên kết toàn diện giữa châu Âu và châu Á. Điều này được thể hiện rõ trong chính sách đối ngoại của LB Nga là coi trọng châu Á, trong đó có Việt Nam.

Author: Cô Minh Anh