Câu hỏi: Cho 1,08 gam kim loại R vào dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng dư. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 6,84 gam một muối khan duy nhất. Kim loại R là:

Câu hỏi: Cho 1,08 gam kim loại R vào dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng dư. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 6,84 gam một muối khan duy nhất. Kim loại R là:
A. Niken
B. Canxi
C. Nhôm
D. Sắt

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh