Câu hỏi: Cho 5,6g sắt vào dung dịch đồng sunfat dư. Khối lượng đồng thu được là:

Câu hỏi: Cho 5,6g sắt vào dung dịch đồng sunfat dư. Khối lượng đồng thu được là:
A. 6,4 g
B. 12,8 g
C. 64 g
D. 128 g

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
n$_{Fe}$ = 5,6 : 56 = 0,1 mol
mCu = 0,1.64 = 6,4 gam.

Author: Cô Minh Anh