Câu hỏi: Cho bảng số liệu Cơ cấu diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo các loại rừng: sản xuất, phòng hộ, đặc dụng ở nước ta năm 2013 lần lượt là:

Câu hỏi: Cho bảng số liệu
Cơ cấu diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo các loại rừng: sản xuất, phòng hộ, đặc dụng ở nước ta năm 2013 lần lượt là:
A. 93,3%, 6,2%, 0,5%.
B. 87,6%, 5,7%, 6,7%.
C. 75,5%, 22,8%, 1,7%.
D. 80,4%, 18,4%, 1,2%.

Gợi ý câu trả lời

– Công thức: % thành phần = thành phần : tổng x 100% (Đơn vị: %).
– Áp dụng công thức, ta có: % rừng sản xuất 2013 = 211,8 : 227,1 x 100 = 93,3%. Tương tự, tính được % của 2 loại rừng còn lại lần lượt là 6,2% và 0,5%.
Như vậy, Cơ cấu diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo các loại rừng: sản xuất, phòng hộ, đặc dụng ở nước ta năm 2013 lần lượt là 93,3%, 6,2%, 0,5%.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh