Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?
A. Chỉ số HDI của tất cả các nước đều tăng
B. Chỉ số HDI của các nước có sự thay đổi
C. Các nước phát triển có chỉ số HDI cao
D. Các nước đang phát triển chỉ số HDI còn thấp

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Qua bảng số liệu trên, ta có nhận xét sau:
– Nhìn chung, tất cả các nước đều có chỉ số HDI tăng (trừ Nhật Bản – giảm nhẹ).
– Các nước phát triển có chỉ số HDI cao và nước đang phát triển có chỉ số HDI thấp.

Author: Cô Minh Anh