Câu hỏi: Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển so với nhóm nước đang phát triển là:

Câu hỏi: Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển so với nhóm nước đang phát triển là:
A. Tỉ trọng khu vực III rất cao
B. Tỉ trọng khu vực II rất thấp
C. Tỉ trọng khu vực I còn cao
D. Cân đối về tỉ trọng giữa các khu vực

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục 2, SGK/ 7 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh