Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Vĩ độ địa lý và nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm ở nước ta Nhận xét không đúng về bảng số liệu trên là:

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
Vĩ độ địa lý và nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm ở nước ta
Nhận xét không đúng về bảng số liệu trên là:
A. Nhiệt độ trung bình năm nước ta tăng dần từ Bắc vào Nam.
B. Bảng số liệu thể hiện sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ.
C. Nhiệt độ trung năm của Hà Nội thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.
D. Nhiệt độ trung bình năm nước ta tăng dần từ Nam ra Bắc.

Gợi ý câu trả lời

Bảng số liệu thể hiện nhiệt độ trung bình năm của các địa điểm nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam (từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp)
– Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam (Lạng Sơn: 21,2[sup]0[/sup]C; TP.Hồ Chí Minh: 27,1[sup]0[/sup]C)
⇒ Nhận xét A, B đúng
Nhận xét D không đúng
-> đây là sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ: nhiệt độ tăng dần từ vĩ độ cao đến vĩ độ thấp
– Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội thấp hơn TP. Hồ Chí Minh (Hà Nội: 23,5[sup]0[/sup]C; TP.Hồ Chí Minh: 27,1[sup]0[/sup]C)
⇒ Nhận xét C đúng.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh