Câu hỏi: Cho biểu đồ:

Câu hỏi: Cho biểu đồ:
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN MẬT ĐỘ DÂN SỐ THẾ GIỚI VÀ CÁC CHÂU LỤC NĂM 2005
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương có mật độ dân số thấp hơn mật độ dân số trung bình của thế giới.
B. Châu Á có mật độ dân số cao hơn so với mật độ dân số trung bình của thế giới.
C. Châu Mĩ có mật độ dân số thấp nhất thế giới.
D. Châu Á có mật độ dân số cao nhất thế giới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Nhận xét:
– Mật độ dân số thế giới là 47,8 người/km2
– Châu Phi (29,9 người/km2), châu Mĩ (21,1 người/km2), châu Đại Dương (3,9 người/km2), có mật độ dân số thấp hơn mật độ dân số trung bình của thế giới => Nhận xét A đúng
– Châu Á có mật độ dân số cao nhất và cao hơn so với mật độ dân số trung bình của thế giới (123,3 người/km2) => Nhận xét B, D đúng.
– Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp nhất thế giới (3,9 người/km2) => Nhận xét C không đúng.

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Cho biểu đồ:

Câu hỏi: Cho biểu đồ:
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN MẬT ĐỘ DÂN SỐ THẾ GIỚI VÀ CÁC CHÂU LỤC NĂM 2005
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Châu Á có mật độ dân số cao hơn so với mật độ dân số trung bình của thế giới.
B. Châu Phi, châu Mĩ có mật độ dân số thấp hơn mật độ dân số trung bình của thế giới.
C. Châu Á có mật độ dân số cao nhất, châu Đại Dương có mật độ thấp nhất thế giới.
D. Châu Phi có mật độ dân số thấp hơn châu Mĩ và cao hơn châu Á, châu Âu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Nhận xét:
Mật độ dân số thế giới là 47,8 người/km2
– Châu Phi (29,9 người/km2), châu Mĩ (21,1 người/km2), châu Đại Dương (3,9 người/km2), có mật độ dân số thấp hơn mật độ dân số trung bình của thế giới  B đúng.
– Châu Á có mật độ dân số cao nhất và cao hơn so với mật độ dân số trung bình của thế giới (123,3 người/km2)  A đúng.
– Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp nhất thế giới (3,9 người/km2)  C đúng
– Châu Phi có mật độ dân số cao hơn châu Mĩ và thấp hơn châu Á, châu Âu  D sai.

Author: Cô Minh Anh