Câu hỏi: Tại sao tỉ trọng dân cư của một số châu lục giảm?

Câu hỏi: Tại sao tỉ trọng dân cư của một số châu lục giảm?
A. Số dân châu Âu giảm nhanh.
B. Tốc độ tăng dân số các châu lục không đều.
C. Dân số các châu lục đều tăng bằng nhau.
D. Số dân châu Phi giảm mạnh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Nguyên nhân dẫn tới tỉ trọng dân cư của một số châu lục giảm là do tốc độ tăng dân số của các châu lục không đồng đều. Có châu lục dân số tăng nhanh do có tỷ suất gia tăng tự nhiên cao như ở các nước đang phát triển như châu Phi, châu Á,…

Author: Cô Minh Anh