Câu hỏi: Cho biểu đồ: SẢN LƯỢNG THAN VÀ ĐIỆN CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2010 -2015 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng than và điện của Mi-an-ma giai đoạn 2010 – 2015?

Câu hỏi: Cho biểu đồ:
SẢN LƯỢNG THAN VÀ ĐIỆN CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2010 -2015
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng than và điện của Mi-an-ma giai đoạn 2010 – 2015?
A. Cả than và điện tăng ổn định
B. Cả than và điện đều giảm.
C. Sản lượng điện tăng nhanh.
D. Sản lượng than giảm nhanh.

Gợi ý câu trả lời

62 C Căn cứ vào biểu đồ, ta thấy sản lượng điện tăng nhanh, tăng liên tục.

Author: Cô Minh Anh