Câu hỏi: Chuyển động biểu kiến hàng năm của mặt trời là

Câu hỏi: Chuyển động biểu kiến hàng năm của mặt trời là
A. chuyển động có thực của mặt trời trong năm giữa hai chí tuyến.
B. chuyển động có thực của mặt trời trong năm giữa hai cực.
C. chuyển động do ảo giác của mặt trời trong năm giữa hai chí tuyến.
D. chuyển động do ảo giác của mặt trời trong năm giữa hai cực.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/22 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh