Câu hỏi: Clo hoá 33,6g một kim loại A ở nhiệt độ cao thu được 97,5g muối ACl$_{3}$. A là kim loại:

Câu hỏi: Clo hoá 33,6g một kim loại A ở nhiệt độ cao thu được 97,5g muối ACl$_{3}$. A là kim loại:
A. Al
B. Cr
C. Au
D. Fe

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
2A + 3Cl$_{2}$ → 2ACl$_{3}$

Author: Cô Minh Anh