Câu hỏi: Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào ?

Câu hỏi: Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào ?
A. Điểm công nghiệp.
B. Khu công nghiệp tập trung.
C. Trung tâm công nghiệp.
D. Vùng công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh