Câu hỏi: Cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới được đánh dấu bởi sự ra đời của

Câu hỏi: Cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới được đánh dấu bởi sự ra đời của
A. Ô tô B. Máy dệt.
C. Máy bay D. Máy hơi nước.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới được đánh dấu bởi sự ra đời của máy hơi nước được phát triển đầu tiên ở Anh trong những năm đầu thế kỷ 19 và được sử dụng cho vận tải đường sắt cho đến giữa thế kỷ 20.

Author: Cô Minh Anh