Câu hỏi: Đặc điểm kinh tế nổi bật của hầu hết các nước Mĩ La-tinh là?

Câu hỏi: Đặc điểm kinh tế nổi bật của hầu hết các nước Mĩ La-tinh là?
A. Dựa vào xuất khẩu hàng công nghiệp.
B. Phát triển ổn định, độc lập và tự chủ.
C. Tốc độ tăng trưởng cao.
D. Tốc độ phát triển không đều.

Gợi ý câu trả lời

Đặc điểm kinh tế các nước Mĩ La-tinh là: tốc độ phát triển kinh tế không đều, chậm, thiếu ổn định, phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài (Hoa Kì và Tây Ban Nha).
⇒ Nhận xét D: Tốc độ phát triển không đều là đúng
Nhận xét A, B, C không đúng -> Loại
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh