Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của lớp Manti trên?

Câu hỏi: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của lớp Manti trên?
A. Ở trạng thái quánh dẻo, rất đậm đặc và cấu tạo bởi các loại đá khác nhau.
B. Cấu tạo bởi các loại đá khác nhau, tồn tại ở trạng thái rắn và quánh dẻo.
C. Ở trạng thái rắn nhưng rất đậm đặc, cấu tạo bởi nhiều kim loại nặng.
D. Rất đậm đặc, cấu tạo bởi nhiều kim loại nặng và quánh dẻo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh