Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây đúng với thị trường chung châu Âu?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây đúng với thị trường chung châu Âu?
A. Các quốc gia có quyền tự do đi lại, cư trú, bán vũ khí hạt nhân.
B. Sản phẩm của từng nước chỉ được bán với nước ngoài thị trường chung châu Âu.
C. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường.
D. Có chính sách thương mại chung trong quan hệ buôn bán với các nước ngoài ngoài khối.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Từ 1-1-1993, EU đã thiết lập một thị trường chung. Trong thị trường này, việc tự do lưu thông về hàng hóa, con người, dịch vụ và tiền vốn giữa các nước thành viên được đảm bảo. Các nước thành viên thuộc thị trường chung châu Âu có chung một chính sách thương mại trong quan hệ buôn bán giữa các nước ngoài khối.

Author: Cô Minh Anh