Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với các dòng biển

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với các dòng biển
A. Dòng biển nóng, lạnh hợp lại thành vòng hoàn lưu ở mỗi bán cầu.
B. Các dòng biển nóng, lạnh đối xứng nhau qua bờ đại dương.
C. Ở vĩ độ thấp hướng chảy của các vòng hoàn lưu ở cả hai bán cẩu đều cùng chiều kim đồng hồ.
D. Vùng có gió mùa, dòng biển đổi chiều theo mùa.

Gợi ý câu trả lời

– Dòng biển nóng, lạnh hợp lại thành vòng hoàn lưu ở mỗi bán cầu.
⇒ Nhận xét A đúng.
– Ở vĩ độ thấp hướng chảy của các vòng hoàn lưu [I]Bắc Bán Cầu cùng chiều kim đồng hồ, Nam Bán Cầu ngược chiều.[/I]
⇒ Nhận xét [I]C. Ở vĩ độ thấp hướng chảy của các vòng hoàn lưu [/I]ở cả hai bán cẩu đều cùng chiều kim đồng hồ là không đúng.
– Các dòng biển nóng, lạnh đối xứng nhau qua bờ đại dương → nhận xét B đúng
– Vùng có gió mùa, dòng biển đổi chiều theo mùa → nhận xét D đúng.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh