Câu hỏi: Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp khai thác là

Câu hỏi: Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp khai thác là
A. bao giờ cũng gắn với vùng nguyên liệu.
B. gắn với những nơi giao thông phát triển để dễ vận chuyển.
C. gắn với thị trường tiêu thụ.
D. nằm thật xa khu dân cư.

Gợi ý câu trả lời

Những nơi có nguyên nhiên liệu dồi dào (khoáng sản, gỗ) ⇒ công nghiệp khai thác phát triển mạnh
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh