Câu hỏi: Đặc trưng nào sau đây không đúng với các nước có cơ cấu dân số già?

Câu hỏi: Đặc trưng nào sau đây không đúng với các nước có cơ cấu dân số già?
A. Tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi thấp và tiếp tục giảm.
B. Tỉ suất sinh giảm, tuổi thọ trung bình cao.
C. Thiếu lao động, nguy cơ suy giảm dân số.
D. Tỉ lệ phụ thuộc cao, gia tăng tự nhiên tăng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Cơ cấu dân số già: Tỉ suất sinh giảm, tuổi thọ trung bình cao, số người trong độ tuổi lao động thấp, đặc biệt là số trẻ em ít hơn => giảm bớt sức ép lên các vấn đề y tế, giáo dục, việc làm,… => Tỉ lệ phụ thuộc cao (số người dưới độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động cao), gia tăng tự nhiên tăng không phải là đặc trưng các nước có cơ cấu dân số già.

Author: Cô Minh Anh