Câu hỏi: Dải Ngân Hà là

Câu hỏi: Dải Ngân Hà là
A. thiên hà chứa Mặt Trời và các hành tinh của nó (trong đó có Trái Đất).
B. một tập hợp của Thiên Hà trong Vũ Trụ.
C. tên gọi khác của Hệ Mặt Trời.
D. dải sáng trong Vũ Trụ, gồm vô số các ngôi sao tập hợp lại.

Gợi ý câu trả lời

Dải Ngân Hà là thiên hà chứa Mặt Trời và các hành tinh của nó (trong đó có Trái Đất).
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh