Câu hỏi: Dân số Trung Quốc có tỉ lệ như thế nào so với dân số thế giới?

Câu hỏi: Dân số Trung Quốc có tỉ lệ như thế nào so với dân số thế giới?
A. Chiếm khoảng 1/4.
B. Chiếm khoảng 1/5.
C. Chiếm khoảng 1/6.
D. Chiếm khoảng 1/7.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/88, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh