Câu hỏi: Đảo nào sau đây có diện tích tự nhiên lớn nhất ở Nhật Bản?

Câu hỏi: Đảo nào sau đây có diện tích tự nhiên lớn nhất ở Nhật Bản?
A. Kiuxiu.
B. Xicôcư.
C. Hôcaiđô.
D. Hônsu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/74, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh