Câu hỏi: Đất đai và sinh vật là dạng tài nguyên nào dưới đây?

Câu hỏi: Đất đai và sinh vật là dạng tài nguyên nào dưới đây?
A. Vô tận.
B. Phục hồi.
C. Không phục hồi.
D. Không bị hao kiệt

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/160, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh