Câu hỏi: Dấu hiệu đặc trưng của cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là?

Câu hỏi: Dấu hiệu đặc trưng của cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là?
A. Sản xuất công nghiệp được chuyên môn hóa.
B. Khoa học được ứng dụng vào sản xuất.
C. Xuất hiện và bùng nổ công nghệ.
D. Quy trình sản xuất được tự động hóa.

Gợi ý câu trả lời

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng – bùng nổ công nghệ cao.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh