Câu hỏi: Để bảo vệ động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng cần

Câu hỏi: Để bảo vệ động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng cần
A. Tăng cường nuôi trồng
B. Đưa chúng đến các vườn hú, công viên
C. Tuyệt đối không được khai thác.
D. Đưa vào Sách đỏ để bảo vệ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Để bảo vệ động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng thì chúng ta cần liệt kê chính xác số lượng loài, thành phần loài và đưa vào sách đỏ để còn có biện pháp bảo vệ.

Author: Cô Minh Anh