Câu hỏi: Dựa vào bản đồ múi giờ hãy tính giờ và ngày ở Việt Nam, biết rằng ở thời điểm đó giờ GMT đang là 24h ngày 31/12/2018?

Câu hỏi: Dựa vào bản đồ múi giờ hãy tính giờ và ngày ở Việt Nam, biết rằng ở thời điểm đó giờ GMT đang là 24h ngày 31/12/2018?
A. 7h ngày 01/01/2019.
B. 6h ngày 31/12/2018.
C. 7h ngày 31/12/2018.
D. 6h ngày 01/01/2019.

Gợi ý câu trả lời

– Việt Nam (múi giờ số 7) và khu vực múi giờ số 0 (GMT ở khu vực giờ gốc) chênh nhau: 0 giờ – 7 giờ = 7 giờ.
– Múi giờ số số 7 nằm ở bên phải múi giờ số 0 nên có giờ đến sớm hơn
⇒ Số giờ tại múi giờ số 7 = Số giờ (ở múi giờ 0) + số giờ chênh lệch – 24 giờ = (24 giờ +7 giờ) – 24 giờ = 7 giờ sáng ngày 1/1/2019
Như vậy, nếu múi giờ số 0 đang là 24h giờ ngày 31/12/2018 thì cùng lúc đó Việt Nam (múi giờ số 7) đang là 7 giờ sáng ngày 01/01/2019.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh