Câu hỏi: Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK, cho biết đại bộ phận thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân bố trong phạm vi những vĩ tuyến nào ?

Câu hỏi: Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK, cho biết đại bộ phận thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân bố trong phạm vi những vĩ tuyến nào ?
A. Từ chí tuyến Bắc (23[sup]o[/sup]27’B ) lên vòng cực Bắc (66[sup]o[/sup]33’B) .
B. Từ chí tuyến Nam (23[sup]o[/sup]27’N) lên vòng cực Nam ( 66[sup]o[/sup]33’N).
C. Từ vòng cực Bắc (66[sup]o[/sup]33’B) lên cực Nam (90[sup]o[/sup]N).
D. Từ vòng cực Nam (66[sup]o[/sup]33’N) lên cực Nam ( 90[sup]o[/sup]N).

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Dựa vào hình 19.1 và 19.2 trong SGK/70. Ta thấy, đại bộ phận thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân bố trong phạm vi những vĩ tuyến vòng cực Bắc (66[sup]o[/sup]33’B) lên cực Nam (90[sup]o[/sup]N).

Author: Cô Minh Anh