Câu hỏi: EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới là do

Câu hỏi: EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới là do
A. Có nhiều quốc gia thành viên.
B. Diện tích lớn, dân số đông hơn so với các khu vực khác.
C. Có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới.
D. Tạo ra thị trường chung và sử dụng một đồng tiền chung.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : EU đã thành công trong việc tạo ra một thị trường chung có khả năng đảm bảo cho hàng hóa, con người, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên và sử dụng một đồng tiền chung (ơ-rô). Nhờ những thành công này, EU đã trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới.

Author: Cô Minh Anh