Câu hỏi: Frông nóng là

Câu hỏi: Frông nóng là
A. frông hình thành khi 2 khối không khí nóng tiếp xúc với nhau
B. frông hình thành ở miền có khí hậu nóng
C. frông hình thành khi khối không khí nóng đẩy lùi khối không khí lạnh.
D. frông hình thành khi khối không khí nlạnh đẩy lùi khối không khí nóng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục II, SGK/50 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh