Câu hỏi: Gần đây có một sự kiện lần đâu tiên xảy ra và có tác động đến số lượng thành viên của EU là

Câu hỏi: Gần đây có một sự kiện lần đâu tiên xảy ra và có tác động đến số lượng thành viên của EU là
A. Người dân Pháp đã đồng ý ra khỏi EU.
B. Người dân Anh đã đồng ý ra khỏi EU.
C. Người dân Bỉ đã đồng ý ra khỏi EU.
D. Chính phủ Bê – la – rút xin gia nhập EU.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Sự Anh rút khỏi EU còn được gọi tên là Brexit. Năm 2016 nước Anh đã chọn rời khỏi EU và cuối tháng 3/2017 chính thức rời khỏi EU để trở thành một quốc gia độc lập trong tất cả mọi lĩnh vực. Sự kiện Anh rút khỏi EU không chỉ tác động mạnh mẽ đến chính trị – kinh tế – xã hội Vương Quốc Anh mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới.

Author: Cô Minh Anh