Câu hỏi: Hoạt động nào sau đây không hực hiện trong liên kết vùng?

Câu hỏi: Hoạt động nào sau đây không hực hiện trong liên kết vùng?
A. Đi sang nước láng giềng làm việc trong ngày.
B. Xuất bản phẩm với nhiều thứ tiếng.
C. Các trường học phối hợp tổ chức khóa đào tạo chung.
D. Tổ chức các hoạt động chính trị.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục III, SGK/54 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh