Câu hỏi: Giới hạn dưới của lớp ôdôn trong khí quyển là

Câu hỏi: Giới hạn dưới của lớp ôdôn trong khí quyển là
A. Giới hạn trên của tầng bình lưu trong khí quyển.
B. Toàn bộ khí quyển của Trái Đất.
C. Giới hạn trên của tầng đối lưu trong khí quyển.
D. Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/74, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh