Câu hỏi: Giới hạn phía trên của sinh quyển là

Câu hỏi: Giới hạn phía trên của sinh quyển là
A. Nơi tiếp giáp lớp ôzôn của khí quyển (22km)
B. Đỉnh của tần đối lưu (ở xích đạo là 16 km, ở cực khoảng 8 km)
C. Đỉnh của tầng bình lưu (50 km)
D. Đỉnh của tầng giữa (80 km)

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục I, SGK/66 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh