Câu hỏi: Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất của Nga là?

Câu hỏi: Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất của Nga là?
A. Mát-xcơ-va và Vôn-ga-grát.
B. Xanh Pê-téc-bua và Vôn-ga-grát.
C. Vôn-ga-grát và Nô-vô-xi-biếc.
D. Mát-xcơ-va và Xanh Pê-téc-bua.

Gợi ý câu trả lời

Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất của Nga là: Mát-xcơ-va và Xanh Pê-téc-bua.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh