Câu hỏi: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm nào dưới đây?

Câu hỏi: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm nào dưới đây?
A. 1967.
B. 1977.
C. 1995.
D. 1997.

Gợi ý câu trả lời

Giải thích: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm 1967.
Chọn: A.

Author: Cô Minh Anh