Câu hỏi: Mục tiêu tổng quát của ASEAN là

Câu hỏi: Mục tiêu tổng quát của ASEAN là
A. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.
B. Phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.
C. Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.
D. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các tổ chức quốc tế khác.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục I, SGK/106 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh