Câu hỏi: Hòa tan 2,8 gam một kim loại R có hóa trị II bằng một hỗn hợp gồm 80 ml dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ 0,5M và 200 ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch A và V lít khí H$_{2}$(ở đktc). Để trung hòa dung dịch A thì cần 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Phát biểu nào dưới đây về bài toán trên là chưa đúng?

Câu hỏi: Hòa tan 2,8 gam một kim loại R có hóa trị II bằng một hỗn hợp gồm 80 ml dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ 0,5M và 200 ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch A và V lít khí H$_{2}$(ở đktc). Để trung hòa dung dịch A thì cần 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Phát biểu nào dưới đây về bài toán trên là chưa đúng?
A. Kim loại R không tan được trong nước ở điều kiện thường.
B. Kim loại R khi phản ứng với lưu huỳnh sẽ tạo ra chất rắn có màu đen.
C. Giá trị của V là 1,12.
D. Thành phần phần trăm về khối lượng của R (hóa trị II) trong hợp chất muối sunfat ứng với R là 28%.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh