Câu hỏi: Hòa tan 5,1g oxit của một kim loại hóa trị III bằng dung dịch HCl, số mol axit cần dùng là 0,3 mol. Công thức phân tử của oxit đó là :

Câu hỏi: Hòa tan 5,1g oxit của một kim loại hóa trị III bằng dung dịch HCl, số mol axit cần dùng là 0,3 mol. Công thức phân tử của oxit đó là :
A. Fe$_{2}$O$_{3}$
B. Al$_{2}$O$_{3}$
C. Cr$_{2}$O$_{3}$
D. FeO

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh