Câu hỏi: Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các chất thu được sau phản ứng là:

Câu hỏi: Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các chất thu được sau phản ứng là:
A. FeCl$_{2}$ và khí H$_{2}$
B. FeCl$_{2}$, Cu và khí H$_{2}$
C. Cu và khí H$_{2}$
D. FeCl$_{2}$ và Cu

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Cu không phản ứng với HCl
Fe + 2HCl → FeCl$_{2}$ + H$_{2}$

Author: Cô Minh Anh